Izvješća

Izvještaj o izvršenju finacijskog plana 2022. preuzmite u prilogu

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA preuzmite u prilogu

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanci, Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza ,  Izvještaju  o obvezama  i Izvještaju  o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje  01.01. do 31. 12. 2022. godine preuzmite u prilogu