Tim za kvalitetu

Dominantan pristup u suvremenom svjetskom, pa tako i u hrvatskom obrazovanju jest takozvani »učeniku usmjeren pristup«. Ovakav pristup dolazi do izražaja i u samom Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/2008), gdje se pod ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja u članku 4. izrijekom ističe usredotočenost odgoja i obrazovanja na »osiguravanje sustavnog načina poučavanja, poticanja i unapređivanja intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja u skladu sa sposobnostima i sklonostima učenika«.

Samoanaliza i samovrednovanje podloga su planiranju promjene i izradi razvojnog plana. Razvojni je plan pak samo polazište za izradu razvojnih projekta koji bi trebali jamčiti ostvarivanje dogovorenih ciljeva. Ciljevi će međutim biti ostvareni samo uz striktno praćenje svih aktivnosti i sustavno vrednovanje djelotvornosti i učinkovitosti primijenjenih postupaka i aktivnosti. Škola ima jasno, koncizno i izazovno artikuliranu svrhu svoga postojanja. Škola razvija jasnu metodologiju i praktične postupke za ostvarivanje svoje vizije, razrađuje i dobro planira razvojne projekte kojima će se ostvariti dogovoreni ciljevi. Škola bi morala u svom djelovanju polaziti od temeljnih vrijednosti koje ju čine prepoznatljivom i koje određuju njezino djelovanje.

Tim za kvalitetu provodi KREDA analizu koja definira prioritetna područja unapređivanja u koje škola želi unijeti promjene s ciljem podizanja kvalitete rada. Razvojnim planom škole postavljamo kratkoročnu i dugoročnu, najčešće jednogodišnju strategiju poboljšanja kvalitete. Određujemo prioritetna područja unapređivanja koja proizlaze iz KREDA analize. Postavljamo ciljeve koji moraju biti realni, konkretni, specifični i mjerljivi. Navodimo aktivnosti i metode koji su povezani s ciljevima razvojnog plana. Navodimo potrebne resurse, datum do kada će se aktivnosti provesti te odgovorne osobe koje snose odgovornost za praćenje i ostvarivanje ciljeva.

Tim za kvalitetu čine Siniša Stričak, Dubravka Kečkeš, Ivana Ričko Borović, Janja Frančić, Silvija Martišek, Julijana Levak, Danijela Topličanec i Ivana Ružić.