Vijeće roditelja

U Školi se ustrojava Vijeće roditelja koje je sastavljeno od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika za Vijeće roditelja. Postupkom izbora rukovode razrednici. Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku od tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.

Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu. Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna ili kaznena sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja. Nakon što se utvrdi kandidat odnosno kandidati za predsjednika Vijeća roditelja, pristupa se javnom glasovanju. Za predsjednika Vijeća roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova. Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja. bira se zamjenik predsjednika Vijeća roditelja na isti način.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te: 

-daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole

-raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole

-razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom

-imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole

-glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole i dostavlja pisani zaključak Školskom odboru

-predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada

-raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti i Kućnog reda

-daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i kulturnih sadržaja škole

-daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi

-daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu

-daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.

Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za Školu. Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg. Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj Škole. Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.

Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije. Odluke Vijeća roditelja pravovaljane su ako je za njih glasovala natpolovična većina nazočnih na sjednici. O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik. Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati prema odluci Vijeća roditelja. Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik. Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja dostavlja se ravnatelju  i pohranjuje  u tajništvo Škole na čuvanje.

Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti  učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole te roditelji i osnivač.

Članovi Vijeća roditelja

Christine Šagi Kovač – predsjednica Vijeća roditelja

Erna Treska Sorić – zamjenica predsjednice Vijeća roditelja

 

Razred

Ime i prezime

1.a

Martina Pongračić

1.b

Valentina Biševac

1.c

Petra Toplek

2.a

Josip Dobranić

2.b

Maja Kozjak-Hladki

2.c

Erna Treska Sorić

2.d

Saša Šopar

3.a

Štefica Drvoderić

3.b

Zita Kitanović

3.c

Andrea Horvat

3.d

Rahela Posavec

4.a

Dubravka Turk

4.b

Danijela Kozjak

4.c

 Petar Peras

5.a

Lidija Dobrić

5.b

Jasmina Tuksar

5.c

Christine Šagi-Kovač

5.d

Anita Horvat

5.e

Karmela Hozjan

Razred

Ime i prezime

6.a

Sandra Požgaj Jambrošić

6.b

Petra Novak Mlinarić

6.c

Goran Levačić

6.d

Marta Stella

6.e

Lana Rodiger

7.a

Lovorka Murk

7.b

Sanja Mavrin

7.c

Maja Jambrošić

7.d

Iva Vadlja

8.a

Damir Barić

8.b

Goran Pleh

8.c

Metka Kramar

8.d

Jasminka Jagečić Žerjav

1.NSR

Lidija Jurinec

2.NSR

Loredana Blešć

3.NSR

Monika Ciglarić

4.NSR

Emilija Rodinger

1. – 3. KR

Martina Vidović

2.-4. Kr.

Željka Škvorc

PRO

Jasmina Makar