Vijeće učenika

U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela. Predstavnik učenika za Vijeće učenika bira se na satu razrednika, a postupkom izbora rukovodi razrednik. 

 Vijeće učenika 

-promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika

-daje sugestije za provedbu izleta i ekskurzija

-raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i Kućnog reda

-daje prijedloge o provedbi Kućnoga reda

-može dati pritužbu ravnatelju Škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja učenika Škole

-raspravlja i daje prijedloge i o drugim pitanjima važnim za prava, obveze i interese učenika.

Članovi Vijeća učenika

MATIČNA ŠKOLA

1.a Inka Kovačić

1.b Ana Lara Čaić

1.c Zoe Šopar

2.a Maša Mošmondor

2.b Filip Faić

2.c Liam Lesjak

2.d Dora Špoljarić

3.a Ida Lajtman

3.b Paula Tošić

3.c Ian Silaj

3.d Izabela Babić

4.a Ivor Krajcer

4.b Dora Vidović

4.c Dunja Nemec

PŠ NOVO SELO ROK

1.r Jakov Colarić

2.r Zrinka Vrbanec

3.r Patrik Martinjak

4.r Laura Rodinger

PŠ KRIŠTANOVEC

1.- 3.r Ella Sabol

2.- 4.r Ena Pintarić

PREDMETNA NASTAVA

5.a Lena Hudin

5.b Rudi Tuksar

5.c Toma Štefičar

5.d Eda Horvat

5.e Tena Ladić

6.a Adrian Horvat

6.b Vanja Zver

6.c Sara Ružić

6.d Max Varga

6.e Luka Štampar

7.a Dorian Gombar

7.b Arien Kovačić

7.c Tonka Plavetić

7.d Tesa Trbović

8.a Marcel Vočanec

8.b Tin Martin Majerić

8.c Bela Veronika Lovrenčić

8.d Filip Hozjan